Про розподіл обов’язків між сільським головою, секретарем сільської ради, першим заступником та заступниками сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

Дата: 09.04.2021 11:13
Кількість переглядів: 3111

Фото без описуФото без опису

УКРАЇНА

Джулинська  сільська  рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

09 квітня 2021 року                                                                                          № 36  

Про розподіл обов’язків між сільським головою, секретарем сільської ради, першим заступником та заступниками сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належного виконання повноважень виконавчими органами Джулинської сільської ради та здійснення контролю за їх поточною діяльністю:

 

1.  Затвердити розподіл обов’язків між сільським головою, секретарем сільської ради, першим заступником та заступниками сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з додатком 1.

2. Встановити, що у випадку відсутності чи неможливості здійснення сільським головою своїх повноважень, його обов’язки, пов’язані з діяльністю ради та її органів у відповідності до частини другої ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» покладаються на секретаря сільської ради, а проведення засідань виконавчого комітету у відповідності до ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» покладається на першого заступника сільського голови, а за його відсутності чи неможливості здійснення ним своїх повноважень на одного із заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно розпорядження.

3.  Заміщення повноважень сільського голови, першого заступника сільського голови та заступників з питань діяльності виконавчих органів ради, у разі їх відсутності, здійснюється в порядку, вказаному в додатку 2.

4. Затвердити графік особистого прийому громадян керівництвом Джулинської територіальної громади, згідно з додатком 3.

5.  Секретарю сільської ради (Щавінська Г.О.) довести дане розпорядження до відома управлінь, відділів, служб Джулинської сільської ради та комунальних підприємств.

6.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                         Петро ШВЕЦЬ

 

Додаток 1

до розпорядження

від 09 квітня 2021 року № 36

 

 

Розподіл обов’язків

між сільським головою, секретарем сільської ради, першим заступником та заступниками сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

1. Сільський голова – ШВЕЦЬ Петро Васильович:

 

  1. Виконує повноваження сільського голови, відповідно до ст.12, ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

 

1.2. Безпосередньо спрямовує, координує і контролює роботу:

- секретаря ради;

- першого заступника та заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів;

- фінансового управління;

 

1.3. Сільський голова має право скасовувати доручення, які надані секретарем сільської ради, першим заступником та заступниками сільського голови відповідним посадовим особам.

 

2. Секретар сільської ради, (секретар виконавчого комітету) ЩАВІНСЬКА Галина Олександрівна

 

2.1. Виконує повноваження секретаря ради, (у відповідності до рішення ради виконує функції секретаря виконавчого комітету, згідно п.5 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») передбачені ч.3 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- організовує підготовку сесійних засідань сільської ради, питань, що виносяться на розгляд ради;

- забезпечує оприлюднення проєктів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради та виконавчого комітету відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

- планує роботу сільської ради;

- сприяє депутатам сільської ради у здійсненні їх повноважень;

- контролює здійснення регуляторної політики сільської ради;

- співпрацює з громадськими організаціями, структурними утвореннями політичних партій;

- вирішує питання взаємодії та налагодження дієвих зв’язків депутатів сільської ради з виконавчими органами ради;

- організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- забезпечує зберігання, в тому числі архівне, рішень сільської ради та відповідних додатків до них;

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів та ведення реєстру щодо проведення повідомної реєстрації колективних договорів;

- вирішує за дорученням сільського голови або сесії сільської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

- відповідає за матеріально-технічне забезпечення проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- здійснює повноваження сільського голови у випадках, передбачених законодавством.

 

2.2. Приймає участь в діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій утворених при виконавчому комітеті сільської ради.

 

2.3. Погоджує (візує):

 • проєкти рішень Джулинської сільської ради;
 • проєкти рішень виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови.

 

3. Перший заступник сільського голови – КРАВЕЦЬ Ніна Миколаївна:

 

3.1. Вживає заходи з виконання положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Джулинської сільської ради, виконавчого комітету сільської ради, розпоряджень сільського голови в частині реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у галузі:

 • охорони здоров’я, організації лікувальнопрофілактичної допомоги населенню, підвищення культури й якості медичної допомоги громадянам, надання відповідно до законодавства пільговим категоріям населення лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • материнства і дитинства, сім’ї та молоді;
 • соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян пенсіонерів, осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки;

 

 3.2.  Організовує роботу відповідних виконавчих органів сільської ради щодо:

 • ефективної роботи та розвитку на території Джулинської територіальної громади мережі закладів соціального захисту, охорони здоров’я, інших соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності Джулинської територіальної громади.
 • запобігання бездоглядності неповнолітніх;
 • сприяння роботі товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, соціального захисту, роботи з молоддю;
 • ведення обліку відповідно до закону житлового фонду, а також здійснення контролю за його використанням;
 • обліку громадян, які, відповідно до законодавства, потребують поліпшення житлових умов, вносить пропозиції щодо розподілу житла, що належить до комунальної власності;
 • розгляду на засіданні виконавчого комітету планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності Джулинської  територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;
 • розробки проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших місцевих цільових програм та подання їх на розгляд виконавчому комітету Джулинської сільської ради.

 

3.3.  Здійснює:

 • координацію за роботою управління праці та соціального захисту населення, комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), охорони здоров’я, служби у справах дітей, інших закладів, які належать до комунальної власності Джулинської територіальної громади, вирішенням питань матеріальнотехнічного та фінансового забезпечення цих закладів, в т.ч. паливом, електроенергією та іншими енергоносіями;
 • координацію щодо вирішення питань опіки і піклування;
  • заходи соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також осіб, до яких застосовано пробацію;
 • розгляд листів, заяв, скарг, пропозицій громадян та юридичних осіб, що входять в його компетенцію. Має право підпису на довідках, що видаються сільською радою фізичним та юридичним особам з питань, що відносяться до його компетенції;
  • підготовку матеріалів на розгляд сесії сільської ради та виконавчого комітету та проєктів відповідних рішень з питань, які віднесенні до його віддання.

 

3.4.  Спрямовує, координує і контролює роботу:

 • управління праці та соціального захисту населення;
 • центру первинної медико-санітарної допомоги;
 • відділу з питань надання адміністративних послуг;
 • служби у справах дітей.

 

3.5. Очолює і організовує діяльність окремих консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій утворених при виконавчому комітеті сільської ради для вирішення питань в галузі соціального захисту, охорони здоров’я, захисту прав дітей.

 

3.6. Погоджує (візує):

 • проєкти рішень Джулинської сільської ради, виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови з питань, які віднесені за пунктом 3.1 цього Розподілу;
 • плани роботи виконавчих органів сільської ради, діяльність яких спрямовується, координується і контролюється ним.

 

4. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів – КРАВЕЦЬ Роман Михайлович:

 

4.1. Вживає заходи з виконання положень законодавчих актів України,  рішень Джулинської сільської ради, виконавчого комітету сільської ради, розпоряджень сільського голови  з питань житлово-комунального та шляхового господарства, енергетики, землекористування, охорони природи і раціонального використання природніх ресурсів, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, забезпечення життєдіяльності та благоустрою населених пунктів Джулинської територіальної громади, зокрема щодо:

- розвитку, реформування та управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади; здійснює контроль за їх належним утриманням та ефективною експлуатацією;

- дотримання державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- підготовки на розгляд ради проєктів програм розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування та звіту про їх виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання та його компетенції, забезпечує оприлюднення затверджених радою програм та звітів про їх виконання;

- розвитку, реформування та управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади; здійснює контроль за їх належним утриманням та ефективною експлуатацією;

- організації роботи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах своїх повноважень, організації виконання аварійно-відновлювальних та рятувальних робіт;

 • щодо охорони та умов праці, зайнятості населення;

- підготовки і подання на затвердження сільської ради містобудівних програм, іншої містобудівної документації;

- підготовки пропозицій з питань розміщення на території населених пунктів Джулинської сільської ради нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів, незалежно від форм власності з урахуванням потреб комплексного соціально-економічного розвитку території, використання її ресурсного потенціалу;

- здійснення контролю за станом благоустрою території, виявлення недоліків зовнішнього благоустрою на території територіальної громади та вживання організаційних та адміністративних заходів щодо їх усунення, виконання Правил благоустрою території громади.

- організації роботи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах своїх повноважень, організації виконання аварійно-відновлювальних та рятувальних робіт;

- розгляду проєктів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності і забезпечує їх надання на розгляд виконавчого комітету сільської ради, здійснює контроль за їх виконанням;

- функціонування системи освітлення  центральної садиби територіальної громади. Контроль за функціонування системи освітлення на території громади;

- розгляду планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, і забезпечує їх надання на розгляд виконавчого комітету сільської ради  з метою підготовки до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів.

 

У разі відсутності першого заступника сільського голови виконує функції та повноваження першого заступника сільського голови за розпорядженням сільського голови.

 

4.2.  Організовує роботу відповідних виконавчих органів сільської ради щодо:

 • підготовки програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, цільових програм з інших питань самоврядування;
 • попереднього розгляду планів використання природних ресурсів місцевого значення на території громади, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;
 • підготовки пропозицій з встановлення сільською радою та виконавчого комітету тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги;
 • залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території громади, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • управління в межах, визначених сільською радою, майном, що належить до комунальної власності;
 • підготовки і внесення на розгляд виконавчого комітету проєктів рішень сільської ради з визначення порядку та умов відчуження комунального майна, проєктів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм;
 • підготовка і внесення пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію, підготовки письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;
 • сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла;
 • здійснення контролю відповідно до законодавства за організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства;

 • вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів;
 • сприяння розвитку всіх форм торгівлі, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;
 • забезпечення координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;
 • підготовки і внесення на розгляд сільської ради проєктів рішень щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, парків, скверів, та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту територіальної громади;
 • підготовки і внесення на розгляд виконавчого комітету сільської ради проєктів рішень щодо присвоєння адрес об’єктам нерухомості та земельним ділянкам;
 • проведення громадського обговорення містобудівної документації;
 • забезпечення реалізації повноважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

4.3.  Здійснює:

- координацію робіт із планування та будівництва об’єктів житлово-комунального господарства;

 • контроль за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
 • контроль за розміщенням зовнішньої реклами на території населених пунктів громади відповідно до наданих виконавчим комітетом дозволів на їх розміщення;
 • розгляд листів, заяв, скарг, пропозицій громадян та юридичних осіб, що входять в його компетенцію. Має право підпису на довідках, що видаються сільською радою фізичним та юридичним особам з питань, що відносяться до його компетенції;

- підготовку матеріалів на розгляд сесії сільської ради та виконавчого комітету та проєктів відповідних рішень з питань, які віднесенні до його віддання.

 

4.4.  Спрямовує, координує і контролює роботу:

 

 • відділу з питань земельних відносин, архітектури та містобудування.

 

4.5. Очолює і організовує діяльність окремих консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій утворених при виконавчому комітеті сільської ради для вирішення питань діяльності управління об’єктами комунальної власності, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку.

 

4.6. Погоджує (візує):

 • проєкти рішень Джулинської сільської ради, виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови з питань, які віднесені за пунктом 4.1 цього Розподілу;
 • плани роботи виконавчих органів сільської ради, діяльність яких спрямовується, координується і контролюється ним.

 

5. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів – ГРАБЧАК Микола Петрович:

 

5.1. Вживає заходи з виконання положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Джулинської сільської ради, виконавчого комітету сільської ради, розпоряджень сільського голови в частині реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у галузі:

 • освіти;
 • культури та охорони культурної спадщини;
 • фізичної культури і спорту;

 

У разі відсутності першого заступника сільського голови виконує функції та повноваження першого заступника сільського голови за розпорядженням сільського голови.

 

 5.2.  Організовує роботу відповідних виконавчих органів сільської ради щодо:

 • ефективної роботи та розвитку на території Джулинської територіальної громади мережі закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, інших соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності Джулинської територіальної громади.
 • організації обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
 • забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти;
 • створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення,  забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
 • сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, фізкультури і спорту;
 • створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;
 • розробки проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших місцевих цільових культурних і освітніх програм та подання їх на розгляд виконавчому комітету Джулинської сільської ради;

 

5.3.  Здійснює:

 • координацію за роботою закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, інших соціальнокультурних закладів, які належать до комунальної власності Джулинської територіальної громади, вирішенням питань матеріальнотехнічного та фінансового забезпечення цих закладів, в т.ч. паливом, електроенергією та іншими енергоносіями;
 • координацію роботи закладів культури з планування, підготовки та проведення (відзначення) на території громади державних свят, визначних дат, подій державного і місцевого значення та інших культурно-масових заходів;
 • підготовку засідань виконавчого комітету, своєчасне доведення членам виконавчого комітету та запрошеним особам про місце та час проведення засідання;
 • планування роботи виконавчого комітету;
 • своєчасне доведення рішень виконкому, розпоряджень сільського голови до виконавців;
 • загальне керівництво апаратом ради та її виконкому, а також через начальників структурних підрозділів дає доручення щодо взаємодії апарату виконкому з структурними підрозділами;
 • контроль за дотриманням працівниками апарату та виконавчих органів сільської ради трудової дисципліни;
 • координацію діяльності постійних комісій сільської ради, сприяння організації виконання їх рекомендацій;
 • ведення діловодства в апараті ради та виконавчих органах сільської ради;
 •  організацію щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб, просування по службі і формування кадрового резерву;
 • координацію роботи з питань організаційно-інформаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету та апарату сільської ради;
 • забезпечує оприлюднення рішень ради та виконавчого комітету відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»; підготовку матеріалів щодо направлення у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами України.

- розгляд листів, заяв, скарг, пропозицій громадян та юридичних осіб, що входять в його компетенцію. Має право підпису на довідках, що видаються сільською радою фізичним та юридичним особам з питань, які віднесенні до його віддання.

  • підготовку матеріалів на розгляд сесії сільської ради та виконавчого комітету з питань, які віднесенні до його віддання.

 

5.4.  Спрямовує, координує і контролює роботу:

 • апарату сільської ради та її виконавчого комітету;
 • відділу освіти, культури, молоді та спорту.

 

5.5. Очолює і організовує діяльність окремих консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій утворених при виконавчому комітеті сільської ради для вирішення питань в галузі освіти, культури, фізичної культури і спорту.

 

5.6. Погоджує (візує):

 • проекти рішень Джулинської сільської ради, виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови з питань, які віднесені за пунктом 5.1 цього Розподілу;
 • питання щодо призначення осіб на посади керівників та спеціалістів виконавчих органів сільської ради, діяльність яких спрямовується, координується і контролюється ним, надання відпусток, а також вносить подання щодо встановлення вказаним службовцям надбавок, премій, звільнення з посади;
 • плани роботи виконавчих органів сільської ради, діяльність яких спрямовується, координується і контролюється ним.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Галина ЩАВІНСЬКА  

 

Додаток 2

до розпорядження

від 09 квітня 2021 року № 36

 

ПОРЯДОК

заміщення повноважень сільського голови, першого заступника сільського голови та заступників з питань діяльності виконавчих органів ради, у разі їх відсутності, або неможливості здійснення ними своїх повноважень

 

Посада

Виконує обов’язки (повноваження)

Сільський голова

Секретар сільської ради, крім повноважень, які передбачені ст.53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які виконує перший заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів або заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів (згідно розпорядження)

Перший заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів (згідно розпорядження сільського голови)

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів (згідно розпорядження сільського голови)

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Галина ЩАВІНСЬКА  

 

 

Додаток 3

до розпорядження

від 09 квітня 2021 року № 36

 

ГРАФІК

проведення особистого прийому громадян керівництвом

Джулинської територіальної громади

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада особи, яка проводить особистий прийом

Дні та час особистого прийому громадян

ШВЕЦЬ

Петро Васильович

 

Сільський голова

Понеділок

з 8-00 до 12-00 години

 

Четвер

з 8-00 до 12-00 години

 

ЩАВІНСЬКА

Галина Олександрівна

 

Секретар сільської ради

Щоденно

з 8-00 до 12-00 години

 

 

КРАВЕЦЬ

Ніна Миколаївна

Перший заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

Вівторок

з 9-00 до 13-00 години

 

Четвер

з 9-00 до 13-00 години

 

КРАВЕЦЬ

Роман Михайлович

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

Середа

з 8-00 до 12-00 години

 

П’ятниця

з 8-00 до 12-00 години

 

ГРАБЧАК

Микола Петрович

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

Понеділок

з 8-00 до 12-00 години

 

Четвер

з 8-00 до 12-00 години

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Галина ЩАВІНСЬКА 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних